கொஞ்சம் இருப்பா.... நீங்க நினைத்து வந்த அந்த 'அது' இது இல்லீங்கோ.....அந்த 'அது' மருத்துவம் சம்பந்தப்பட்டது...! மருத்துவக்...

  எலுமிச்சை இதை  தேவக்கனி,  இராசக்கனி  என்றும் கூறுவார்கள். எல்லா பழங்களையும் எலி கடித்து விடும்.  ஆனால்  எலுமிச்சையை மட...

கடந்த 16 ஆம் நூற்றாண்டு வரை எல்லோரும் சூரியனும் கிரகங்களும் பூமியை சுற்றி வருகிறது என எண்ணியிருந்தனர். கடந்த 19 ஆம் நூற்றாண்டு வரை கால...

Search This Blog

Blog Archive

About