"நீங்கள் காதலிப்பதைக் கொண்டாடுங்கள்... காரணம், வாழ்க்கை நம்மைவிட மிகப் பெரியது!" இதைத்தான் தன் வாழ்க்கைத் தத்துவமாக முன்வைக்கிறார...

'துத்தி மலரை நிதம் துய்க்கின்ற பேர்களுக்கு மெத்த விந்துவும் பெருகும் மெய்குளிரும் - சத்தியமே வாயால் விழுமிரத்த மாறு மிருமலறுந் தேயாம...

பூமியைத் தவிர இந்த அகண்ட பால்வீதியில் பல கிரகங்கள் இருப்பதாகவே அறிவியல் ஆதாரங்கள் கூறுகின்றன. ஆனால், பூமியில் மனிதன் வாழ்வதுபோல், வேறு ஏதாவ...

Search This Blog

Blog Archive

About