அந்தப் பெரியவரின் கையில் ஒரு கண்ணாடி. அடிக்கடி அதைப் பார்ப்பார். பிறகு ஏதோ சிந்தனையில் மூழ்கிவிடுவார். பக்கத்து வீட்டு இளைஞனுக்குக் ...

                    கடவுள் ஒரு நாள் கழுதையை படைத்து அதனிடம் சொன்னார்,                   “நீ ஒரு கழுதை. காலை முதல் மாலை வரைக்கும் நீ உழைக...

Search This Blog

Blog Archive

About