கண்தானம் செய்ய இதைவிட பெரிதாக  ஒன்றும் விளக்க வேண்டாம்  "தானத்தில் சிறந்த தானம், கண்தானம்" என்பார்கள். ஏனெனில், கண்தானம் செய்...

Search This Blog

Blog Archive

About