ஏணியோ, ஸ்டூலோ…. இலக்கை அடைந்தவுடன் எட்டி உதைக்கப்படும் ஒரே ஜீவன்… ஏற்றி விட்ட இவைதான்! அரசியலிலும் சினிமாவிலும் ஆழப் பதிந்துவிட்ட இந்த சி...

Search This Blog

Blog Archive

About