திருவண்ணாமலையே சிவனானால் நந்தி எங்கே?? அரிய புகைப்படம்..!

 திருவண்ணாமலையில் உள்ள மலையே சிவன் என்று அனைவரும் அறிவோம். அப்படியென்றால் நந்தி எங்கே?? திருவண்ணாமலையில் உள்ள மலையே சிவன் என்று அனைவரும்...

 திருவண்ணாமலையில் உள்ள மலையே சிவன் என்று அனைவரும் அறிவோம். அப்படியென்றால் நந்தி எங்கே??


திருவண்ணாமலையில் உள்ள மலையே சிவன் என்று அனைவரும் அறிவோம். அப்படியென்றால் நந்தி எங்கே??

இதோ பாருங்கள் மலையின் முன் உள்ள நந்தி வடிவம் கொண்ட சிறுபாறை!!!


மேலும் பல...

1 comments

Blog Archive

Search This Blog